10-06-2019

Zeven maanden uitstel voorgenomen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn besluit meedeelt om de voorgenomen urenuitbreiding voorschoolse educatie (naar minimaal 960 uur aan kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud, neerkomend op kortweg 16 uur per week) met zeven maanden uit te stellen van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020. Dit besluit is mede ingegeven door het uitstel dat de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bepleit, onder meer in haar reactie op de internetconsultatie over het desbetreffende concept Wijzigingsbesluit.

De minister is het ermee eens dat de periode tussen de publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap is en dat dit een zorgvuldige uitwerking/invoering in de weg zit. Wel roept hij gemeenten op om waar mogelijk al eerder dan de nieuwe inwerkingtredingsdatum met de urenuitbreiding te starten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2018 al extra middelen via de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waaronder ook de voorschoolse educatie valt. Geld dat niet hieraan wordt besteed gaat uiteindelijk terug naar het Rijk.

Meer informatie
14-03-2019

Besluit versterking voorschoolse educatie

Deze consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020), en anderzijds om 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per ve-groep per jaar (beoogde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2022).

Meer informatie
27-02-2019

Formatief inzetten beroepskrachten in opleiding voorschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers welke ingeschreven staan voor een NJI-erende VVE-training mogen onder voorwaarden formatief ingezet worden op een VVE-groep. Het besluit voor versoepeling van de kwalificatie-eis welke vorig jaar al aangekondigd werd door minister Slob is definitief geworden. De wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is met terugwerkende kracht in werking gegaan met ingang van 1 januari 2018.

Meer informatie
Naar boven