14-03-2019

Besluit versterking voorschoolse educatie

Deze consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020), en anderzijds om 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per ve-groep per jaar (beoogde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2022).

Meer informatie
27-02-2019

Formatief inzetten beroepskrachten in opleiding voorschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers welke ingeschreven staan voor een NJI-erende VVE-training mogen onder voorwaarden formatief ingezet worden op een VVE-groep. Het besluit voor versoepeling van de kwalificatie-eis welke vorig jaar al aangekondigd werd door minister Slob is definitief geworden. De wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is met terugwerkende kracht in werking gegaan met ingang van 1 januari 2018.

Meer informatie
08-02-2019

Babyspecialisatie

Op 1 januari 2023 dienen alle pedagogisch medewerkers welke werkzaam zijn op groepen met 0-jarige kinderen aantoonbaar een specifieke baby-training afgerond te hebben. Dit is één van de eisen uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Meer informatie
Naar boven